Het praktische verloop van een MBV-behandeling in het CRG van UZ Brussel

Administratieve aspecten van een MBV-behandeling


Medisch dossier
Schriftelijke toestemmingen
Aanvraag tot terugbetaling 
Te onthouden op de dag van de eicelpunctie
Inschrijving voor de ingreep
Meebrengen naar de ingreep
Geen hospitalisatie

In Grenzen aan de behandeling vind je informatie over de Belgische regelgeving rond MBV met betrekking tot de leeftijd van de vrouw en het aantal terug te plaatsen embryo’s in IVF/ICSI-cycli.
Hier overlopen we de administratieve omkadering van MBV-behandelingen, die eveneens wettelijk geregeld is.

Medisch dossier  

 • Bij je inschrijving als patiënt in UZ Brussel werd voor jou een medisch dossier geopend.
  Van elk van je behandelingen in het CRG stellen wij een medisch verslag op dat een plaats krijgt in je dossier. 
 • Een kopie van elk verslag gaat naar je arts(en) buiten het centrum: huisarts, gynaecoloog,...
  Daarom zal het CRG je in de loop van je eerste behandeling naar de naam en het adres van die arts(en) vragen.
  Na een behandeling kan het wel enkele weken duren voor het medisch verslag bij je arts(en) is.
 • Als de gegevens van je artsen wijzigen in de loop van je behandeling in het CRG, vergeet dan niet ons de nieuwe gegevens onmiddellijk en schriftelijk mee te delen.
 • Hetzelfde geldt als er iets verandert in je persoonlijke situatie: verhuizing, partnerscheiding, spontane zwangerschap,....
  wij worden daar graag meteen van op de hoogte gebracht.

Schriftelijke toestemmingen

     

Geïnformeerde toestemmingen

Met de ondertekening van de contracten geef je te kennen dat je vóór de start van de behandeling uitgebreid geïnformeerd bent over alle medische, psychologische en onderzoeksaspecten ervan, en dat je op basis van die informatie een weloverwogen beslissing hebt kunnen nemen.
Ook de gedrukte brochures en deze website maken deel uit van de informatieplicht die het CRG tegenover zijn patiënten heeft.

Voor de start van je behandeling in het CRG moet je / moeten jullie schriftelijk toestemming geven voor een aantal zaken, via de ondertekening van "geïnformeerde toestemmingen".
 • Als je de behandeling ondergaat als koppel - heteroseksueel of lesbisch - dan moet je allebei je handtekening zetten.
 • Alleen de beslissing over de vriesbewaring van je eigen gameten (eicellen of zaadcellen) onderteken je alleen.

Dit zijn de meest courante geïnformeerde toestemmingen:
 • toestemming voor de MBV-behandeling;
 • de bestemming van de boventallige embryo's (zie hierna)
 • de toestemming (al dan niet) voor wetenschappelijk onderzoek met verse gameten en/of embryo's die niet voor jezelf gebruikt kunnen worden;
 • als bij je behandeling donormateriaal gebruikt zal worden, de toestemming voor de 'aanvaarding' van dat donormateriaal;
 • als jij (de vrouw) als onderdeel van jouw de behandeling optreedt als eiceldonor voor andere wensouders, de toestemming tot 'afstand' van jouw eicellen;
 • idem als je als man (tijdens de behandeling van je partner of los daarvan) als (anonieme) spermadonor wil optreden voor andere wensouders;
 • als je tijdens je behandeling je gameten laat inbanken (vriesbewaren) je toestemming daarvoor.
  Dit document onderteken je altijd alleen, als 'eigenaar' van de gameten.

Boventallige embryo's 

Bij IVF|ICSI worden één of twee embryo's in de baarmoeder geplaatst. Heeft de eigenlijke in-vitrobevruchting meer embryo's opgeleverd, dan kunnen boventallige embryo's van goede kwaliteit worden ingevroren, voor gebruik bij een eventuele nieuwe poging.
De Belgische MBV-wet voorziet uitdrukkelijk dat je i.v.m. deze embryo's een aantal zaken moet beslissen vóór je aan de behandeling begint.
 • Laat je ze invriezen of niet? Indien niet,
  • schenk je ze weg?
   • voor anonieme donatie
   • voor wetenschappelijk onderzoek
  • of laat je ze vernietigen?
 • Als je de embryo's laat invriezen, moet je beslissen wat ermee moet gebeuren als je ze na afloop van de vriesbewaring (vijf jaar) niet (meer) nodig blijkt te hebben:
  • afstand voor anonieme donatie,
  • afstand voor wetenschappelijk onderzoek
  • of vernietiging?
 • Ook moet je nadenken (en je beslissing daarover kenbaar maken in het ondertekende contract) over wat er met de bewaarde embryo's moet gebeuren als er iets verandert in je levenssituatie (echtscheiding, overlijden van één van beide partners).
 • Tijdens de periode van bewaring kan je je beslissing nog herzien, maar de herziening moet ondertekend worden door dezelfde ondertekenaar(s) als die van het originele contract. 

Aanvraag tot terugbetaling     

Let wel!

Om zeker te kunnen zijn van de terugbetaling moet je die toestemming hebben vóór je aan de behandeling begint.
Wat het CRG betreft: wij moeten het document van de mutualiteit in ons bezit hebben ten laatste op de dag van de eicelpunctie of inseminatie.

Als je onder het systeem van de Belgische mutualiteit valt, wordt je behandeling onder bepaalde voorwaarden terugbetaald:
 • zowel de laboratoriumkost van de IVF-behandeling,
 • als het grootste deel van de medicatie voor de stimulatie van de eierstokken, en dat
 • voor maximaal zes behandelingscycli.

Bij je eerste raadpleging in het CRG bij de arts dienen wij een aanvraag tot terugbetaling in bij de mutualiteit. Daarop bezorgt de mutualiteit die toestemmingsformulier hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij aan jou.
In het laatste geval moet je ons dat toestemmingsformulier bezorgen, ten laatste op de dag van de eicelpunctie of inseminatie.

Denk daar ook aan als je vorige behandeling in een ander centrum zou zijn verlopen.
De mutualiteit geeft namelijk meteen toestemming voor het maximale aantal behandelingscycli (zes), en veel centra zullen dat toestemmingsformulier voor jou bewaren in je dossier. Vergeet het dus niet op te vragen als je van centrum verandert.

Te onthouden op de dag van de eicelpunctie  

Voor je naar de ingreep gaat, moet je enkele fysieke voorbereidingen treffen. Die vind je in het formulier DOE-PRE-PU.   
Ook het administratieve verloop staat in dat formulier beschreven. Je kan het best printen en bewaren bij je behandelingsschema. Zo ben je goed voorbereid op die cruciale dag van je behandeling.

Inschrijving voor de ingreep  

Op de dag van de eicelpunctie meld je je vooraf bij de dienst inschrijvingen van UZ Brussel. Naargelang van het moment van de ingreep doe je dat op een andere plaats.
 • Op een weekdag schrijf je je in aan de balie in de toegangshal van het Kinderziekenhuis (ingang F), route 990.
  Deze balie is open vanaf 6u45.
 • Tijdens het weekend en op feestdagen schrijf je je in aan de balie in de algemene toegangshal van UZ Brussel (ingang A), route 151.
  Deze balie is open:
  • op zaterdag vanaf 7u30,
  • op zon- en feestdagen vanaf 10u.
 • Indien je vroeger dan deze openingsuren bij ons verwacht wordt, mag je rechtstreeks naar VPE03 gaan, de verpleegeenheid van het CRG, route 972.
 • Zodra je in VPE03 aankomt, neem je aan de balie (route 970) een ticket voor de eicelpunctie.

Meebrengen naar de ingreep 

Belangrijk

Als wij het toestemmingsformulier van de mutualiteit niet hebben op de dag van de eicelpunctie, zien wij ons verplicht om de kosten (medicatie en labo) van je behandeling aan jou te factureren.

Voor het goede verloop van je behandeling is het nodig dat je op de dag van de eicelpunctie het volgende meebrengt.
 • Je Eye Witness badge, als je die al hebt.
  Als je nog geen witnesskaart hebt, zal je ze na de ingreep overhandigd krijgen.
 • Als je recht hebt op de terugbetaling van de laboratoriumkost van je behandeling, het toestemmingsformulier van de mutualiteit.

Geen hospitalisatie 

Een MBV-behandeling verloopt grotendeels zonder hospitalisatie. Niet alleen hoef je niet in het ziekenhuis te overnachten, je kán dat ook niet.
Niettemin wordt voor bepaalde ingrepen (bv. de eicelpunctie) het forfait 'chirurgisch dagziekenhuis' aangerekend, d.w.z. een hospitalisatie waarbij je het ziekenhuis mag verlaten dezelfde dag van je opname. Dat forfait valt volledig ten laste van het ziekenfonds.