Zorgtraject voor wensouders met een virale infectie

Het CRG van UZ Brussel staat wereldwijd hoog aangeschreven om zijn expertise in medisch begeleide voortplanting (MBV) en alle behandelingen die daarmee samenhangen.
In onze werking staat de zorg voor de patiënt steeds centraal. Door de jaren heen hebben we daarom altijd grote aandacht besteed aan de verbetering – qua comfort en qua effectiviteit – van onze behandelingen.

Vanuit die filosofie hebben we een aangepast behandelingstraject (of zorgtraject) ontwikkeld voor wensouders met een infectieziekte.
Of je als man besmet bent of als vrouw of allebei, dankzij dit zorgraject is het voor veel wensouders met een infectieziekte mogelijk om een gezond kind op de wereld te zetten.

Waarom en voor wie is er dit specifiek zorgtraject?

Voor wie?

Al wie kinderwens heeft en met een infectieziekte kampt, kan zich tot het CRG wenden met een aanvraag voor een aangepaste vruchtbaarheidsbehandeling. Hoewel we niet iedereen kunnen helpen - de status van de ziekte speelt daarin een rol - maakt dit zorgtraject het voor vele wensouders mogelijk om een gezond kind op de wereld te zetten.
Je behandeling is weliswaar iets complexer dan als je geen infectieziekte zou hebben, maar dankzij goede medische begeleiding is het risico dat je partner of baby besmet wordt, bijzonder klein.

Verplichte screening op infectieziekten

Belangrijk om te weten is dat alle Belgische fertiliteitscentra wettelijk verplicht zijn om – voorafgaand aan een MBV-behandeling – bij elke wensouder een infectieus bloedonderzoek te doen. Die bloedtest dient om uit te maken of je al dan niet besmet bent met één van de volgende vier infectieziekten:
  • hepatitis B
  • hepatitis C
  • hiv
  • syfilis
Ze zijn niet alleen schadelijk voor je eigen gezondheid, je kan ze mogelijk ook overdragen op je partner en/of je (toekomstige) kind.

Bovendien - en dat is de reden voor de verplichte screening - kunnen deze ziekten in principe overgedragen worden door besmette voortplantingscellen (eicellen, zaadcellen) of besmette embryo’s.

De informatie die het vooronderzoek oplevert, valt uiteraard onder het medisch geheim. We zullen de resultaten van infectietesten daarom steeds individueel bespreken.
Anderzijds, als jullie een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan als heteroseksueel paar en met eigen lichaamscellen, is het niet mogelijk om een aangepaste behandeling voor te schrijven als niet beide partners op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de infectie.

Waarom een specifiek zorgtraject?

Met dit zorgtraject voor wensouders met een infectieziekte willen we:
  • wensouders die zich nog niet bewust zijn van de infectie snel en efficiënt identificeren en hen een behandeling aanbieden die een veilige oplossing biedt voor de vervulling van hun kinderwens;
  • wensouders die (weten dat ze) een infectieziekte hebben, een zo veilig mogelijke behandeling aanbieden voor de vervulling van hun kinderwens;
  • in alle gevallen het risico op overdracht van de infectie naar de partner en/of het ongeboren kind zo klein mogelijk houden. Daarvoor is er een multidisciplinaire samenwerking opgezet tussen de diensten reproductieve geneeskunde, infectieziekten, verloskunde en pediatrie;
  • de veiligheid van de andere patiënten en van de zorgverleners bewaken;
  • het voortouw nemen in het onderzoek naar infectieziekten en hun impact op de reproductieve geneeskunde.