Het praktische verloop van een MBV-behandeling in het CRG van UZ Brussel

Het CRG staat voor patient centered care: aandacht voor (het comfort van) de patiënt.
Om die reden hebben we een kwaliteitskader geschapen, met welomschreven procedures die mee het succes uitmaken van onze behandelingen. Want hoewel medisch begeleide voortplanting (MBV) in de eerste plaats een (gespecialiseerde) medische behandeling is, hangt de slaagkans ervan niet alleen af van onze medische expertise. Een goede organisatie, alerte communicatie en kwalitatieve begeleiding zijn evenzeer cruciale succesfactoren. En ja, zelfs de administratieve omkadering van je behandeling maakt daar deel van uit.

Administratieve aspecten van een MBV-behandeling

                 
Wettelijke leeftijdslimiet
Aantal embryo's dat teruggeplaatst mag worden
Schriftelijke toestemmingen
Aanvraag tot terugbetaling 
Inschrijving op de dag van eicelpunctie
Meebrengen op de dag van de eicelpunctie
Geen hospitalisatie

Bij elke MBV-behandeling in het CRG horen bepaalde administratieve formaliteiten. Tevens gelden wettelijke beperkingen. Hier zijn ze.  

Wettelijke leeftijdslimiet  

De Belgische wet voorziet een leeftijdslimiet voor vrouwen die een MBV-behandeling willen ondergaan. Deze limiet staat los van de voorwaarden in verband met leeftijd voor wie in aanmerking wil komen voor terugbetaling door de Belgische mutualiteit. Daar ligt de maximum leeftijd lager (zie terugbetalingsvoorwaarden).
De absolute limiet qua leeftijd van de vrouw is door de Belgische wetgever als volgt vastgelegd:
 • een eicelpunctie kan plaatsvinden tot je 45ste verjaardag, d.w.z. tot de dag voordat je 45 wordt,
 • voor een embryotransfer is de leeftijdslimiet 47 jaar, d.w.z. de dag voordat je 48 wordt.
  Anders gezegd, je moet voor je 45ste verjaardag een eicelpunctie hebben gehad om daarna nog in aanmerking te komen voor een embryotransfer (eventueel met gedooide embryo's).
 • Vanaf je 48ste verjaardag kan je in België niet meer behandeld worden.

Aantal embryo's dat teruggeplaatst mag worden 

Bij IVF mogen er niet meer embryo's teruggeplaatst worden dan in de onderstaande tabel.
Deze beperking geldt voor alle vrouwen die een MBV-behandeling ondergaan.

 Leeftijd vrouw
  ≤ 35 jaar
 ≥ 36 & ≤ 39 jaar
 ≥ 40 & ≤ 42 jaar
 1ste cyclus
 max. 1 embryo
  max. 1 embryo  niet bij wet gelimiteerd
 2de cyclus
 max. 1 embryo (*)
  max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 3de tot 6de cyclus
 max. 2 embryo's   max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 Transfer met gedooide embryo's
 max. 2 embryo's
   
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.

 

Schriftelijke toestemmingen     

Geïnformeerde toestemmingen

Met de ondertekening van de contracten geef je te kennen dat je vóór de start van de behandeling uitgebreid geïnformeerd bent over alle medische, psychologische en onderzoeksaspecten ervan, en dat je op basis van die informatie een weloverwogen beslissing hebt kunnen nemen.
Ook de gedrukte brochures, de DVD en deze website maken deel uit van de informatieplicht die het CRG tegenover zijn patiënten heeft.

Voor de start van je behandeling in het CRG moet je / moeten jullie schriftelijk toestemming geven voor een aantal zaken, via de ondertekening van een aantal "geïnformeerde toestemmingen".
 • Als je de behandeling ondergaat als koppel - heteroseksueel of lesbisch - dan moet je allebei je handtekening zetten.
 • Alleen de beslissing over de vriesbewaring van je eigen gameten (eicellen of zaadcellen) onderteken je alleen.

Zie contracten voor de volledige lijst van mogelijke toestemmingen. Dit zijn de meest courante:
 • toestemming voor de MBV-behandeling;
 • de bestemming van de boventallige embryo's (zie hierna)
 • de toestemming (al dan niet) voor wetenschappelijk onderzoek met verse gameten en/of embryo's die niet voor jezelf gebruikt kunnen worden;
 • als bij je behandeling donormateriaal gebruikt zal worden, de toestemming voor de 'aanvaarding' van dat donormateriaal;
 • als jij (de vrouw) als onderdeel van jouw de behandeling optreedt als eiceldonor voor andere wensouders, de toestemming tot 'afstand' van jouw eicellen;
 • idem als je als man (tijdens de behandeling van je partner of los daarvan) als (anonieme) spermadonor wil optreden voor andere wensouders;
 • als je tijdens je behandeling je gameten laat inbanken (vriesbewaren) is daarvoor opnieuw je toestemming nodig.
  Dit document onderteken je altijd alleen, als 'eigenaar' van de gameten.

Boventallige embryo's 

Bij IVF|ICSI worden één of twee embryo's in de baarmoeder geplaatst. Heeft de eigenlijke in-vitrobevruchting meer embryo's opgeleverd, dan kunnen boventallige embryo's van goede kwaliteit worden ingevroren, voor gebruik bij een eventuele nieuwe poging.
De Belgische MBV-wet voorziet uitdrukkelijk dat je i.v.m. deze embryo's een aantal zaken moet beslissen vóór je aan de behandeling begint.
 • Laat je ze invriezen of niet? Indien niet,
  • schenk je ze weg?
   • voor anonieme donatie
   • voor wetenschappelijk onderzoek
  • of laat je ze vernietigen?
 • Als je de embryo's laat invriezen, moet je beslissen wat ermee moet gebeuren als je ze na afloop van de vriesbewaring (vijf jaar) niet (meer) nodig blijkt te hebben:
  • afstand voor anonieme donatie,
  • afstand voor wetenschappelijk onderzoek
  • of vernietiging?
 • Ook moet je nadenken (en je beslissing daarover kenbaar maken in het ondertekende contract) over wat er met de bewaarde embryo's moet gebeuren als er iets verandert in je levenssituatie (echtscheiding, overlijden van één van beide partners).
 • Tijdens de periode van bewaring kan je je beslissing nog herzien, maar de herziening moet ondertekend worden door dezelfde ondertekenaar(s) als die van het originele contract. 

Aanvraag tot terugbetaling     

Let wel!

Om zeker te kunnen zijn van de terugbetaling moet je die toestemming hebben vóór je aan de behandeling begint.
Wat het CRG betreft: wij moeten het document van de mutualiteit in ons bezit hebben ten laatste op de dag van de eicelpunctie of inseminatie.

Als je onder het systeem van de Belgische mutualiteit valt, wordt je behandeling onder bepaalde voorwaarden terugbetaald:
 • zowel de laboratoriumkost van de IVF-behandeling,
 • als het grootste deel van de medicatie voor de stimulatie van de eierstokken, en dat
 • voor maximaal zes behandelingscycli.

Bij je eerste raadpleging in het CRG bij de arts dienen wij een aanvraag tot terugbetaling in bij de mutualiteit. Daarop bezorgt de mutualiteit die toestemmingsformulier hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij aan jou.
In het laatste geval moet je ons dat toestemmingsformulier bezorgen, ten laatste op de dag van de eicelpunctie of inseminatie.

Denk daar ook aan als je vorige behandeling in een ander centrum zou zijn verlopen.
De mutualiteit geeft namelijk meteen toestemming voor het maximale aantal behandelingscycli (zes), en veel centra zullen dat toestemmingsformulier voor jou bewaren in je dossier. Vergeet het dus niet op te vragen als je van centrum verandert.

Inschrijving op de dag van eicelpunctie  

Op de dag van uw eicelpunctie moet u zich vooraf melden bij dienst inschrijvingen van UZ Brussel. Naargelang van het moment van de ingreep doet u dat op een andere plaats.
 • Op een weekdag schrijft u zich in aan de balie in de toegangshal van het Kinderziekenhuis (ingang F), route 990.
  Deze balie is open vanaf 6u45.
 • Tijdens het weekend en op feestdagen schrijft u zich in aan de balie in de algemene toegangshal van UZ Brussel (ingang A), route 151.
  Deze balie is open:
  • op zaterdag vanaf 7u30.
  • op zon- en feestdagen vanaf 10u.
 • Indien u vroeger dan deze openingsuren bij ons verwacht wordt mag u zich rechtstreeks naar VPE03 begeven, de verpleegeenheid van het CRG, route 972.
 • Zodra u op de VPE03 aankomt, moet u daar aan een medewerker laten weten dat u er bent.

Meebrengen op de dag van de eicelpunctie 

Tijdens een IVF-behandeling en op het ogenblik dat je op het hoogtepunt van een - voor jou misschien belastende - stimulatiekuur zit, is het misschien niet evident om administratieve afspraken bij te houden. Nochtans is het voor het goede verloop der dingen erg belangrijk dat je op de dag van de eicelpunctie een aantal zaken meebrengt. Maak daarom best een print van het document hiernaast en bewaar het bij je behandelingsschema.

Belangrijk

Als wij het toestemmingsformulier van de mutualiteit niet hebben op de dag van de eicelpunctie, zien wij ons verplicht om de kosten (medicatie en labo) van je behandeling aan jou te factureren.

Wat moet je bij je hebben?

 • Je identificatielabel en dat van je partner.
 • Als je ze nog niet vroeger aan het CRG hebt bezorgd of meteen bij de counselor ondertekend hebt, moet je ten laatste op de dag van de eicelpunctie alle ondertekende contracten i.v.m je behandeling meebrengen. 
 • Als je recht hebt op de terugbetaling van de laboratoriumkost van je behandeling, het toestemmingsformulier van de mutualiteit.
 • Medicatie die je over hebt van je behandeling, hoef je niet mee te brengen, tenzij je ze gratis ter beschikking kreeg van het CRG.

Geen hospitalisatie 

Een MBV-behandeling verloopt grotendeels zonder hospitalisatie. Niet alleen hoef je niet in het ziekenhuis te overnachten, je kán dat ook niet.Niettemin wordt voor bepaalde ingrepen (bv. de eicelpunctie) het forfait 'chirurgisch dagziekenhuis' aangerekend, d.w.z. een hospitalisatie waarbij je het ziekenhuis mag verlaten dezelfde dag van je opname. Dat forfait valt volledig ten laste van het ziekenfonds.