Privacy beleid

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Brussels van UZ Brussel (www.brusselsivf.be ), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij/zij aan het UZ Brussel de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

UZ Brussel eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving.De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is UZ Brussel, gevestigd in 1090 Brussel, Laarbeeklaan 101.

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door UZ Brussel, of door een andere vennootschap van de groep UZ Brussel, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie.De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door UZ Brussel strikt vertrouwelijk verwerkt. De gegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

Het UZ Brussel hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. Via een uitgebreid Privacyreglement informeren we de patiënt over de manier waarop het UZ Brussel omgaat met persoonsgegevens, hoe we deze verzamelen en verwerken.

Belangrijke principes

  1. Werknemers van het ziekenhuis en/of zelfstandige beroepsbeoefenaars verzamelen persoonsgegevens over de gezondheid op verschillende manieren: bij de patiënt zelf, via verwijzende zorgverstrekkers (bijv. uw huisarts) en via beveiligde overheidsplatformen indien u daar toestemming voor gaf.
  2. We gebruiken enkel die gegevens die we nodig hebben voor een bepaald doel (bijv. in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn niet altijd alle gegevens uit het medisch dossier nodig).
  3. Persoonsgegevens van patiënten zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die dit voor de uitvoering van hun taken nodig hebben. Zij zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim en/of vertrouwelijkheidsverplichting.
  4. In het kader van patiëntenzorg maakt het UZ Brussel medische gegevens over aan externe behandelende zorgverstrekkers, zoals de huisarts. Als de patiënt hiervoor toestemming geeft, dan deelt het ziekenhuis medische informatie op platformen als Abrumet, Vitalink, … Er kunnen ook gegevens uitgewisseld worden met verzekeringsinstellingen, mutualiteiten, overheidsinstanties, … Bij elke vorm van gegevensuitwisseling wordt steeds het wettelijk kader gerespecteerd.
  5. Patiëntengegevens worden op een zo veilig mogelijke manier bewaard en verwerkt. Er gelden hiervoor strikte beveiligingsprocedures.
  6. Het UZ Brussel houdt zich aan wettelijke minimumtermijnen voor bewaring van gegevens. Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de gegevens geïnactiveerd, maar niet gewist.
  7. Een arts is steeds verplicht om een correct en volledig patiëntendossier bij te houden. In overleg met uw arts kan u wel beslissen om bepaalde gegevens niet te delen via platformen met andere zorgverstrekkers.

Meer info via www.uzbrussel.be.